Executive Forestry Agency

Service Description

Service Provider: Изпълнителна агенция по горите , UIC/BULSTAT 121486802

Издаване на удостоверение за регистрация на контролни горски марки

 1. Правно основание

  • Административнопроцесуален кодекс
  • Чл.210, ал.1 от Закона за горите
  • Закон за електронното управление
  • Закон за електронния документ и електронния подпис
  • Чл.19, т.19, б. "а" от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите
  • Чл.55, ал.2, т.1 от Наредба №1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии (Наредба №1 от 30 януари 2012 г.)
  • Наредба №8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите (Наредба №8 от 5 август 2011 г.)
  • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
  • Наредба за електронните административни услуги
  • Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
  • Чл.1, т.38 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси
  • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Държавна агенция по горите (Вътрешните правила)
  • Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Изпълнителна агенция по горите (Инструкцията)
  • Заповед №109 от 20.02.2012 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (Заповед №109 от 20.02.2012 г.)
  • Заповед №17 от 14.01.2015 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите
 2. Компетентен орган

  Удостоверението за регистрация на КГМ се издава от изпълнителния директор на ИАГ или оправомощено от него длъжностно лице. Дирекция "Опазване на горите" води и съхранява регистър за горските марки (чл.19, т.19, б. "а" УПИАГ, чл.55, ал.2 от Наредба №1 от 30 януари 2012 г.).

 3. Процедура по извършване на административната услуга

  1. Правоимащи лица

   Заявител може да бъде физическо лице, притежаващо удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.235 ЗГ за упражняване на лесовъдска практика (чл.205 ЗГ, чл.55, ал.1 от Наредба №1 от 30 януари 2012 г., т.II от Заповед №109 от 20.02.2012 г.).

  2. Необходими документи

   Към заявлението се прилагат:

   • Копие от удостоверението за упражняване на лесовъдска практика по чл.235 ЗГ;
   • Документ за платена такса (т.I-III от Заповед №109 от 20.02.2012 г.).
  3. Състояние на административната услуга

   Заявителят може по всяко време да провери с получения входящ номер на документа, на какъв етап е заявената административна услуга.

  4. Резултат от процедурата

   • В двуседмичен срок от постъпване на заявлението изпълнителният директор на ИАГ или оправомощено от него длъжностно лице издава и изпраща до заявителя: - удостоверение, в което посочва серията и поредния номер на КГМ или - мотивиран отказ за издаване на такова удостоверение (чл.55, ал.2 от Наредба №1 от 30 януари 2012 г.).
  5. Такси

   • За издаване на удостоверение се заплаща такса в размер на 5 лв. (чл.1, т.38 ТТКССИАГЗГЗДТ).
 4. Образци и формуляри

  няма