Executive Forestry Agency

Service Description

Service Provider: Изпълнителна агенция по горите , UIC/BULSTAT 121486802

Издаване на удостоверение за регистрация на производствени горски марки

 1. Правно основание

  • Административнопроцесуален кодекс
  • Чл.210, ал.1 от Закона за горите (ЗГ)
  • Закон за електронното управление
  • Закон за електронния документ и електронния подпис
  • Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите (УПИАГ)
  • Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите (УПРДГ)
  • Чл.58, ал.3, т.1 от Наредба №1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии (Наредба №1 от 30 януари 2012 г.)
  • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
  • Наредба за електронните административни услуги
  • Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
  • Чл.1, т.38 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси (ТТКССИАГЗГЗДТ)
  • Заповед №110 от 20.02.2012 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (Заповед №110 от 20.02.2012 г.)
  • Заповед №374 от 11.06.2012 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (Заповед №374 от 11.06.2012 г.)
  • Заповед №308 от 07.05.2015 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (Заповед №308 от 07.05.2015 г.).
 2. Компетентен орган

  Удостоверението за регистрация на ПМ се издава от директора на РДГ или оправомощено от него длъжностно лице (чл.58, ал.3, т.1 от Наредба №1 от 30 януари 2012 г., Заповед №308 от 07.05.2015 г.).

 3. Процедура по извършване на административната услуга

  1. Правоимащи лица

   Заявители могат да бъдат собствениците и ползвателите на обекти по чл.206 ЗГ, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина (чл.206 ЗГ, чл.58, ал.1 от Наредба №1 от 30 януари 2012 г., т.II от Заповед №110 от 20.02.2012 г.).

  2. Необходими документи

   Към заявлението се прилагат:

   • Копие от документ, удостоверяващ собственост или право на ползване на обекта;
   • Копия от документите, изискуеми по Закона за устройство на територията, за въвеждане на обекта в експлоатация и/или за разрешаване на ползването му;
   • Документ за платена такса (чл.58, ал.1 и 2 от Наредба №1 от 30 януари 2012 г., т.I-III от Заповед №110 от 20.02.2012 г.)
  3. Състояние на административната услуга

   Заявителят може по всяко време да провери с получения входящ номер на документа, на какъв етап е заявената административна услуга.

  4. Резултат от процедурата

   • В двуседмичен срок от постъпване на заявлението директорът на РДГ или оправомощено от него длъжностно лице издава и изпраща до заявителя: - удостоверение, в което се посочва серията и поредният номер на производствената марка или - мотивиран отказ за издаването на такова удостоверение:
  5. Такси

   • За издаване на удостоверение се заплаща такса в размер на 5 лв.
 4. Образци и формуляри

  няма