Executive Forestry Agency

Service Description

Service Provider: Изпълнителна агенция по горите , UIC/BULSTAT 121486802

Заверка на дневник за количествата на постъпилата, преработената и експедираната дървесина

 1. Правно основание

  • Регламент (ЕC) №995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (Регламент (ЕC) №995/2010)
  • Административнопроцесуален кодекс
  • Чл.206 от Закона за горите (ЗГ)
  • Закон за електронното управление
  • Закон за електронния документ и електронния подпис
  • Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите (УПИАГ)
  • Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите (УПРДГ)
  • Чл.13, ал.4 и 7 от Наредба №1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии (Наредба №1 от 30 януари 2012 г.)
  • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
  • Наредба за електронните административни услуги
  • Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
  • Заповед №722 от 18.10.2012 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (Заповед №722 от 18.10.2012 г.)
  • Заповед №617 от 24.06.2013 г. за изменение на Заповед №722 от 18.10.2012 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите
  • Заповед №404 от 08.05.2013 г. за изменение на Заповед №722 от 18.10.2012 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите
  • Заповед №307 от 29.03.2013 г. за изменение на Заповед №722 от 18.10.2012 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите
  • Заповед №878 от 09.11.2011 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (отм.)
  • Заповед №625 от 29.06.2011 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите
  • Заповед №308 от 07.05.2015 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (Заповед №308 от 07.05.2015 г.)
 2. Компетентен орган

  Заверката на дневника и получаването на обобщена справка по образец за количествата на постъпилата, преработената и експедираната дървесина се извършват от съответната регионална дирекция по горите (РДГ), в района на която се намира обектът (чл.13, ал.4 и 7 от Наредба №1 от 30 януари 2012 г., Заповед №308 от 07.05.2015 г.).

 3. Процедура по извършване на административната услуга

  1. Правоимащи лица

   Дневникът се предоставя за заверка и справката се подава от собствениците и ползвателите на обекти по чл.206 ЗГ, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина (чл.206 ЗГ, чл.13, ал.7 от Наредба №1 от 30 януари 2012 г.).

  2. Необходими документи

   За извършване на административната услуга заявителят:

   • предоставя дневника за заверка;
   • подава обобщена справка по образец (чл.13, ал.7 от Наредба №1 от 30 януари 2012 г.).
  3. Състояние на административната услуга

   Заявителят може по всяко време да провери с получения входящ номер на документа, на какъв етап е заявената административна услуга.

  4. Резултат от процедурата

   • Извършването на заверка на дневника.
  5. Такси

   • няма
 4. Образци и формуляри

  няма