Executive Forestry Agency

Service Description

Service Provider: Изпълнителна агенция по горите , UIC/BULSTAT 121486802

Регистрация на търговци за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горски територии

 1. Правно основание

  • Административнопроцесуален кодекс
  • Чл.230, ал.1, чл.241 от Закона за горите
  • Закон за електронното управление
  • Закон за електронния документ и електронния подпис
  • Чл.18, т.34, б. "д" от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите
  • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
  • Наредба за електронните административни услуги
  • Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
  • Чл.1, т.20 и 22 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси
  • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Държавна агенция по горите (Вътрешните правила)
  • Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Изпълнителна агенция по горите (Инструкцията)
  • Указания за реда за регистрация на физически лица и търговци за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горски територии, съгласно Закона за горите (Указанията)
  • Заповед №84 от 03.02.2015 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (Заповед №84 от 03.02.2015 г.)
 2. Компетентен орган

  Удостоверението за регистрация се издава от изпълнителния директор на ИАГ или от оправомощено от него длъжностно лице (чл.230, ал.2 ЗГ). Публичният регистър на търговците, извършващи дейности в горски територии се води от дирекция "Гори и лесовъдски дейности" на ИАГ (чл.18, т.34, б. "д" УПИАГ).

 3. Процедура по извършване на административната услуга

  1. Правоимащи лица

   Заявител на услугата следва да бъде търговец по смисъла на Търговския закон.

  2. Необходими документи

   Към заявлението се прилагат:

   • Декларация, че не е в процедура по ликвидация, не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
   • Декларация, че не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
   • Декларация, че няма парични задължения към държавата или към общините, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;
   • Декларация, че няма извършено нарушение на нормативен или общ административен акт при упражняване на дейността, за която се регистрира в рамките на 12 месеца преди датата на подаване на заявлението за регистрация, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган;
   • Декларация за обстоятелствата по чл.242, ал.2, т.2 и 3 ЗГ – не се отнася за търговци, чиито членове на управителни органи са вписани в регистъра за упражняване на лесовъдска практика;
   • Копие от вписан в Националната агенция за приходите трудов договор с лицето, регистрирано за упражняване на лесовъдска практика за дейността, която търговецът ще извършва;
   • Декларация за наличие на документ по чл.243, ал.1, т.7 от Закона за горите;
   • Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
   • Когато търговец подава заявление за вписване в регистъра за изработване на планове и програми за управление и развитие на горски територии, към заявлението се прилагат не по-малко от три трудови договора с физически лица, регистрирани в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, за задания за горскостопански планове и програми и за инвентаризация на горските територии;
   • Когато в публичния регистър се вписват държавни горски стопанства или държавни ловни стопанства, към заявлението за вписване се прилагат документите по чл.243, ал.1, т.2-8 ЗГ (чл.243 ЗГ).
  3. Състояние на административната услуга

   Заявителят може по всяко време да провери с получения входящ номер на документа, на какъв етап е заявената административна услуга.

  4. Резултат от процедурата

   • Вписването в регистъра се извършва в 3-дневен срок от произнасянето на изпълнителния директор на ИАГ и на търговеца се издава удостоверение за регистрация (чл.231, ал.6 ЗГ).
  5. Такси

   • За разглеждане на заявление за вписване в публичния регистър на търговци се дължи такса в размер на 150 лева (чл.1, т.20 ТТКССИАГЗГЗДТ).
   • За вписване в регистъра се дължи такса в размер на 15 лева (чл.1, т.22 ТТКССИАГЗГЗДТ).
 4. Образци и формуляри