Executive Forestry Agency

Service Description

Service Provider: Изпълнителна агенция по горите , UIC/BULSTAT 121486802

Регистрация на физически лица за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горски територии

 1. Правно основание

  • Административнопроцесуален кодекс
  • Чл.235 от Закона за горите
  • Закон за електронното управление
  • Закон за електронния документ и електронния подпис
  • Чл.18, т.34, б. "г" от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите
  • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
  • Наредба за електронните административни услуги
  • Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
  • Чл.1, т.19 и 21 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси
  • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Държавна агенция по горите (Вътрешните правила)
  • Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Изпълнителна агенция по горите (Инструкцията)
  • Указания за реда за регистрация на физически лица и търговци за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горски територии, съгласно Закона за горите (Указанията)
  • Заповед №84 от 03.02.2015 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (Заповед №84 от 03.02.2015 г.)
 2. Компетентен орган

  Удостоверение за регистрация за упражняване на лесовъдска практика се издава от изпълнителния директор на ИАГ или от оправомощено от него длъжностно лице (чл.230, ал.2 ЗГ). Публичният регистър на лицата, извършващи лесовъдска практика, се води от дирекция "Гори и лесовъдски дейности" на ИАГ (чл.18, т.34, б. "г" УПИАГ).

 3. Процедура по извършване на административната услуга

  1. Правоимащи лица

   Заявител на услугата е физическо лице, което желае да упражнява лесовъдска практика.

  2. Необходими документи

   Към заявлението се прилагат:

   • Копие от диплома съгласно изискванията на чл.236 ЗГ;
   • Документ за стаж по специалността (копие от трудова/служебна книжка, заверено от кандидата; служебна бележка, издадена от работодателя, или удостоверение за стаж – образец УП-3) – при кандидатстване за дейностите изработване на задания за горскостопански планове и програми и за инвентаризация на горските територии, горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии, задания и проекти, планове и програми за защита срещу ерозия и порои за биологична рекултивация на нарушени терени, и изработване на проекти за временни горски пътища и съоръжения към тях;
   • Декларация, че няма извършено нарушение на нормативен или общ административен акт при упражняване на дейността, за която се регистрира в рамките на 12 месеца преди датата на подаване на заявлението за регистрация, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган;
   • Удостоверение за признато завършено средно образование и професионална квалификация или удостоверение за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, издадени от Министерството на образованието и науката – когато кандидатът има завършено образование извън страната;
   • Документ за платена такса за разглеждане на заявлението (чл.237 ЗГ).
  3. Състояние на административната услуга

   Заявителят може по всяко време да провери с получения входящ номер на документа, на какъв етап е заявената административна услуга.

  4. Резултат от процедурата

   • Вписването в регистъра се извършва в 3-дневен срок от произнасянето на изпълнителния директор на ИАГ и на заявителя се издава удостоверение за регистрация (чл.231, ал.6 ЗГ).
  5. Такси

   • За разглеждане на заявление за вписване в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика се дължи такса в размер на 40 лева (чл.1, т.19 ТТКССИАГЗГЗДТ).
   • За вписване в регистъра се дължи такса в размер на 15 лева (чл.1, т.21 ТТКССИАГЗГЗДТ).
 4. Образци и формуляри